Themabijeenkomst

Privacy statement

Zonder dat u het wellicht weet, deelt u uw persoonsgegevens met ons. Bij het invullen van het contactformulier geeft u ons inzicht in uw gegevens. En ook als u ons verzoekt een uitvaart te verzorgen, hebben wij uw contactgegevens en die van anderen nodig. Maar geen zorgen. Wij gaan heel zorgvuldig met uw gegevens en die van derden om! Daar mag u op vertrouwen. Wilt u weten hoe wij omgaan met uw privacy? Lees dan onderstaand Privacy Statement en we vertellen u graag meer. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Denk bijvoorbeeld aan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, woonplaats of e-mailadres. Alle informatie die een verband kan leggen met een persoon. Op de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de AVG en eventuele overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Van wie hebben we persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van: 1) iedereen waar één van onze medewerkers contact mee heeft (gehad);
2) bezoekers van onze website;
3) personen die ons opdracht geven een uitvaart te verzorgen en personen waarmee wij in dat kader contact hebben;
4) genodigden voor een door ons verzorgde uitvaart;
5) potentiële nieuwe medewerkers die tijdens een sollicitatietraject bij ons solliciteren of een open sollicitatie opsturen;
6) onze medewerkers (daaronder ook vallend stagiaires en ZZP’ers). Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Persoonsgegevens gebruiken wij voor een aantal doeleinden. Wij hebben de persoonsgegevens als bedoeld onder de hiervoor genoemde punten 1, 2 en 3 nodig, om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG. Daarnaast hebben we deze gegevens nodig om contact op te nemen en informatie en offertes toe te sturen. Wij hebben bij de verwerking van deze gegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG. De persoonsgegevens genoemd onder 4, hebben wij nodig, om personen te kunnen uitnodigen voor een uitvaart. Wij hebben bij de verwerking van deze gegevens een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub b AVG). De persoonsgegevens onder 5 hebben wij nodig om contact op te kunnen nemen met sollicitanten en hen uit te nodigen voor een gesprek. Bij deze verwerking hebben wij zodoende een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Indien wij na een sollicitatie, die niet heeft geleid tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst, de gegevens van een sollicitant bewaren, dan gebeurt dat altijd met toestemming van de betrokkene (artikel 6 lid 1 sub a AVG). De persoonsgegevens onder 6 hebben wij nodig om uitvoering te geven aan een overeenkomst (arbeidsovereenkomst, stage-overeenkomst of overeenkomst van opdracht) als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG. Deze gegevens hebben wij tevens nodig om te kunnen voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG). Wij merken uitdrukkelijk op, dat wij geen gegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming als bedoeld in artikel 22 AVG. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij bewaren een aantal gegevens van de bovenvermelde betrokkenen. Het gaat dan om de volgende gegevens
  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummers
  • E-mailadressen
  • Rekeningnummers
Wij merken uitdrukkelijk op dat wij alleen die gegevens verwerken, die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Bij het bewaren van persoonsgegevens voldoen wij aan de eventueel van toepassing zijnde geldende wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit zal van geval tot geval verschillen. Zodra er geen grond meer is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze worden verwijderd dan wel worden geanonimiseerd. Met wie delen we persoonsgegevens?
Wij zenden de door ons verwerkte persoonsgegevens in beginsel niet door naar andere partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is in één van de volgende genoemde gevallen. Uitvoering overeenkomst
Het kan noodzakelijk zijn om in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene van wie wij de persoonsgegevens hebben, de persoonsgegevens naar andere bedrijven, organisaties of instellingen te versturen. Op basis van toestemming
Er zijn situaties denkbaar waarbij wij persoonsgegevens aan derde partijen versturen op basis van toestemming van de betrokkene. Die toestemming is alleen geldig wanneer de betrokkene uit vrije wil en na op voorhand duidelijk te zijn geïnformeerd waarvoor de toestemming wordt verleend, de toestemming heeft gegeven. Noodzakelijke externe verwerking
Wij kunnen onze diensten niet uitvoeren zonder de medewerking van derde partijen, zoals onder meer ICT-leveranciers. In sommige gevallen zullen die externe partijen ook in onze opdracht persoonsgegevens moeten verwerken. Deze verwerking zal enkel geschieden op basis van verwerkerovereenkomsten waarin de onderlinge rechten en verplichtingen met betrekking tot de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Doorgifte naar derde landen
In voorkomende gevallen is het mogelijk dat wij persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen ten behoeve van een goede bedrijfsvoering. Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau en altijd met inachtneming van alle wet- en regelgeving. Altijd goed beschermd
Wij treffen alle passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen. Wij maken uitsluitend gebruik van eigen beveiligde systemen voor het opslaan van data, om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen belanden. Desondanks kan zich onverhoopt een datalek voordoen. In dat geval, zullen wij altijd handelen conform de bepalingen en procedures zoals voorgeschreven door de AVG en ons zoveel mogelijk inspanningen getroosten om schade te voorkomen. Geheimhouding getekend
Onze medewerkers hebben allen bij het in dienst treden een contract ondertekend waarin onder meer een aparte paragraaf is opgenomen hoe om te gaan met persoonsgegevens. Zij verklaren door middel van het ondertekenen van het contract dat zij geheimhouding beloven van gevoelige informatie, zoals de inhoud van projecten en persoonsgegevens. Dat geldt ook voor eventuele stagiaires of zelfstandigen die voor ons werken. Welke rechten hebben betrokkenen?
Iedere persoon in de EU heeft ‘recht op inzage’ van zijn persoonsgegevens. Dat betekent concreet dat u recht heeft om in te zien welke persoonsgegevens van u in het bijzonder wij opslaan. Wij bieden personen de mogelijkheid om onze fysieke en online dossiers in te zien en beroep te doen op hun ‘recht op correctie’ indien deze gegevens onjuist zijn en aangepast dienen te worden. Wanneer u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, een beroep wil doen op uw recht om de verwerking te beperken, kunt u een e-mail sturen naar info@walpot.net. U heeft tevens altijd het recht om uw gegevens in digitaal formaat aangeleverd te krijgen. In het geval u ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Recht van bezwaar en klachtrecht
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u daartegen bezwaar maken. Uw bezwaar kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@walpot.net. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Onze visie op privacy
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. U kunt erop vertrouwen dat persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de gegevens die wij ontvangen. Daarbij staat het woord veiligheid altijd centraal. Over dit Privacy Statement
Dit is het Privacy Statement van Uitvaartverzorging Walpot en Landschapsbegraafplaats Walpot. De inhoud hiervan kan regelmatig worden aangepast. Deze huidige versie is gemaakt op 29 april 2022. De meest recente versie vind u op www.walpot.net. Vragen over privacy?
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van dit Privacy Statement nog aanvullende vragen hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@walpot.net of begraafplaats@walpot.net. U kunt ons ook telefonisch bereiken op +31 (0)6 - 515 811 83. Wij reageren zo snel als mogelijk op uw vraag.

Naam
Adres
Telefoon
Email
Aantal personen
Hoe bent u bekend geraakt met deze themabijeenkomst?
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief over toekomstige themabijeenkomsten?
Over ons
foto
Begeleiding
Uitvaartverzorging Walpot
Pisartlaan 8
6245 SK Eijsden
Tel.: +31 (0)43 - 409 1244
Email: info@walpot.net
Algemene voorwaarden
Uitvaartcentra Langs de Gewannen 20
6235 NV Ulestraten
Tel.: +31 (0)43 - 409 1244
Email: begraafplaats@walpot.net
Algemene voorwaarden
Uitvaartcentra Pisartlaan 8
6245 SK Eijsden
P. Debyelaan 25 (MUMC+/azM)
6229 HX Maastricht
Langs de Gewannen 20
6235 NV Ulestraten
 
Copyright 2024 Walpot • Alle rechten voorbehouden • Privacy StatementDisclaimer
Ontwerp en Realisatie www.advacom.nl
Overlijden melden?
Bel +31 (0)43 4091244